Bài 4.1: Đặt thiết bị chiếu sáng vào trong Model Revit Architecture.

Video hướng dẫn này trình bày cách đặt thiết bị chiếu sáng trong Model Revit Architect. Video cho thấy các kỹ thuật cơ bản sau:

  • Chọn và đặt các Component thiết bị chiếu sáng vào mô hình.
  • Array các thiết bị.

Video (Liên hệ)